FAQ

O prieskume

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je dôležitá pre budúcnosť Slovenska. Sme presvedčení, že vysoké školy majú mladým ľuďom ponúkať atraktívne možnosti štúdia, ktoré im umožnia dosiahnuť úspech v živote. Preto názory študentov na konkrétne skúsenosti so vzdelávaním a životom na školách zohľadňujeme pri posudzovaní kvality vysokých škôl.
Pretože tvoj názor bude vypočutý. Čím viac študentov vyjadrí svoj názor, tým presnejšie budú zistenia. Ak chceme kvalite vzdelávania naozaj pomôcť, musíme vedieť, presne v čom sa na ktorej škole, v ktorom študijnom programe má zlepšiť. Privítame kritiku, aj pozitívny názor.
Rozhodli sme sa prvýkrát pripraviť jednotný prieskum pre všetkých vysokoškolákov na Slovensku. Vytvárame tým unikátnu príležitosť porovnávať informácie z rôznych škôl a odhaliť spoločné nedostatky. Navyše, keďže plánujme dotazník každoročne opakovať, zachytíme vývojové trendy vo vysokom školstve na Slovensku. Dotazníky na školách však majú svoje nenahraditeľné opodstatnenie. Školský dotazník je viac zameraný na podrobnosti a konkrétne situácie, s ktorými sa stretávaš na škole, pričom hodnotíš konkrétne predmety aj konkrétnych učiteľov. Tvoja vysoká škola vďaka nim vie získať mnoho cenných informácií a špecifikovať oblasti, na ktoré sa ťa v rámci Akademickej štvrťhodinky nepýtame. Budeme radi, ak svoju spätnú väzbu poskytneš vyplnením nášho, aj školského dotazníka.
„Zvyk, podľa ktorého je možné začať vysokoškolskú prednášku alebo iné akademické podujatie do štvrť hodiny od času, ako bolo určené (cum tempore); opak: bez akademickej štvrťhodinky, presne načas (sine tempore),“, píše sa v encyklopédii Slovenskej akadémie vied (Akademická štvrťhodinka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3.). Píše o nej dokonca i Wikipédia. V českej verzii sa dozvedáme, že pochádza z dávneho zdvorilostného zvyku k ľuďom, ktorí určovali čas podľa Slnka – často to boli práve akademici, preto sa ustálil pojem „akademická“. Časový úsek vychádza z časového rozdielu medzi momentom, keď je Slnko najvyššie, a momentom, keď nám hodiny ukazujú pravé popoludnie. Tento rozdiel je daný tým, že Zem obieha okolo Slnka po elipse. Jeho maximálnou hodnotou je práve 16 minút (v dňoch 11. februára a 3. – 4. novembra) (Akademická čtvrthodinka [online]. Hvězdárna v Rokycanech, 2008-02-07 [cit. 2010-10-26]). Anglická verzia Wikipédie vychádzajúc z iného zdroja uvádza, že sa kedysi presný čas sledoval hlavne na základe kostolných zvonov. Keďže univerzitné budovy boli rozložené v iných častiach mesta, po zaznení zvonov mali študenti 15 minút, aby sa presunuli na ďalšiu hodinu. (W. L. (1886-03-18), "Student Life in Heidelberg", The Tech, Massachusetts Institute of Technology, V (11), p. 166) Za 15 minút stihneš veľa vecí – napríklad meškať pre nepresné slnečné hodiny. Alebo vyplniť náš dotazník.
Ak ťa zaujíma viac informácií o nás alebo dotazníku, tak nám napíš e-mail na prieskum@saavs.sk. K tomu, ako sme dotazník tvorili, sa viac dočítaš tu.

Zapojenie sa do prieskumu

Prieskum Akademická štvrťhodinka je určený pre všetkých študentov vysokých škôl prvého, druhého stupňa štúdia a spojeného štúdia, pre denných a aj externých študentov na Slovensku. Prieskum nie je určený pre študentov doktorandského štúdia. Máme však v budúcnosti v pláne rozšíriť projekt aj o dôležitú spätnú väzbu doktorandov.
Momentálne je prieskum uzavretý. Ďalší ročník prieskumu Akademická štvrťhodinka plánujeme spustiť na jar 2022. Do prieskumu sa zapojíš cez link, ktorý ti v čase zberu dát zašleme na tvoju školskú e-mailovú adresu.
Ak študuješ paralelne viac študijných programov na rôznych vysokých školách, a máš teda viac školských e-mailov, môžeš dotazník vyplniť za každé tvoje štúdium zvlášť. V prípade, ak študuješ na rôznych programoch na jednej vysokej škole, budeš sa môcť v rámci dotazníka rozhodnúť, za ktorý program chceš odpovede vyplniť.
Áno. V dotazníku dokonca venujeme týmto skupinám študentov samostatné sekcie s otázkami, ktoré sa týkajú ich špecifík.
Nie, prieskum je určený len pre študentov študujúcich na vysokej škole na Slovensku. Máme však v budúcnosti v pláne rozšíriť projekt aj o dôležitú spätnú väzbu od študentov zo Slovenska študujúcich na zahraničných vysokých školách.

Otázky v prieskume

V dotazníku sa pýtame na otázky týkajúce sa kvality výučbového procesu, získaných vedomostí a zručností, spokojnosti s metódami výučby. Zaujíma nás aj tvoj názor na prístup pedagógov k študentom. Chceme tiež vedieť, či si myslíš, že získavaš aj praktické zručnosti, relevantné vedomosti a aj ako vnímaš podmienky štúdia a prostredie vysokej školy. Zisťujeme, aký máte ako študenti vzťah k akademickej etike – či sa stretávate s podvádzaním a plagiátmi a čo s tým robia vysoké školy. Snažíme sa zistiť, aj na základe čoho si študenti vyberajú školu a študijný program a kam budú ich kroky smerovať po škole. Či a prečo chcú naši končiaci študenti ostať na Slovensku alebo odísť do zahraničia, či sa chcú vrátiť a ako sa cítia pripravení na život a prácu. Dotazník sa zameriava aj na špecifické témy, ako napríklad dôsledky pandémie na vysokoškolské vzdelávanie, aké podmienky na štúdium majú študenti so špecifickými potrebami, či otázky týkajúce sa zahraničných študentov – čo ich k nám privádza, aké vnímajú bariéry, ako sa u nás cítia a či chcú u nás ostať.
Otázky v dotazníku sú rozdelené do niekoľkých častí. Sú spoločné otázky, napríklad o učiteľoch, organizácii štúdia, vlastnostiach štúdia či prístupe k študentským potrebám – na ktoré odpovedajú všetci respondenti. Na niektoré špecifické otázky, ako otázky týkajúce sa praxe, začiatku štúdia či záverečných skúšok sa pýtame len prvákov alebo končiacich študentov. Dotazník má tiež aj špecifické otázky pre zahraničných študentov či študentov so špecifickými potrebami.

Výsledky prieskumu a ich využitie

Accordion Sample DescriptionVýsledky prieskumu prezentujeme prostredníctvom interaktívnej aplikácie PowerBI, ktorá je dostupná na našej webovej stránke (https://prieskum.saavs.sk/vysledky). Vďaka nej si môžeš ľahko tvoriť vlastné grafy, zistiť odpovede na otázky, pozrieť dáta za tvoju školu alebo odbor. Aplikáciu, ako aj informácie o používaní nájdeš na našom webe TU. O výsledkoch budeme postupne informovať aj na našom facebookovom profile, na uvedenej webstránke k výsledkom a v médiách.
Keďže je naším hlavným cieľom, aby sa názory študentov pretavili do zlepšovania kvality vzdelávania a prostredia pre študentov, vysokým školám okrem verejne dostupnej aplikácie na našom webe sprístupňujeme prehľadné výsledky vo forme excel-tabuliek za konkrétnu inštitúciu. Výsledky sú spracované tak, aby nebolo možné respondentov identifikovať. Zachovávame tak anonymitu odpovedí.
Tvoja spätná väzba sa prvýkrát stáva oficiálnym podkladom na posúdenie kvality vysokých škôl. Máš tak jedinečnú možnosť svojím názorom ovplyvniť kvalitu vysokej školy, na ktorej študuješ. Prieskum je jedným z podkladov pre akreditáciu vysokých škôl, preto tvoje odpovede budú mať váhu! Naším cieľom je s tvojou pomocou skvalitniť štúdium na Slovensku, preto budeme aj na základe tvojich odpovedí rokovať s kompetentnými orgánmi o zlepšovaní prostredia pre študentov – či už v podobe legislatívnych zmien, alebo poskytnutia finančnej podpory. Tvoje odpovede majú prvýkrát takúto silnú váhu a dosah!
Budeme radi, ak budeš sledovať naše aktivity (web Akademickej štvrťhodinky, Facebook, Instagram). Informácie o výsledkoch a zaujímavé dáta alebo zistenia budeme komunikovať verejne a transparentne.
Výsledky prieskumu sú reprezentatívne na celonárodnej úrovni, na úrovni vysokých škôl a fakúlt, a na úrovni študijných odborov. Aplikácia na prezentovanie výsledkov pri každom grafe alebo skupine otázok uvádza počet všetkých respondentov a tiež počet respondentov podľa vybraného filtra. Ak počet odpovedí na konkrétnu oblasť nezodpovedá minimálnej štatistickej vzorke (10 respondentov), výsledky nezverejňujeme. Pri menej ako 25 odpovediach upozorňujeme, že vzorka je malá, a teda výsledok je len indikatívny.

Otázky k interaktívnemu online nástroju (dashboardu)

Študijné odbory prešli v roku 2018 veľkou zmenou. Je preto možné, že odbor, ktorý si študoval, dostal iné pomenovanie, alebo sa dostal pod väčšiu skupinu odborov. Prevodník študijných odborov nájdeš TU. Môže sa však aj stať, že v danom odbore bolo nedostatok respondentov (menej ako 10) a výsledky sa pre tento filter nezobrazujú.
Hlavným cieľom tejto aplikácie nie je porovnávať vysoké školy či odbory, ale informovať o tom, ako vnímajú študenti konkrétne pracovisko, či aké sú celoslovenské trendy.
Jedna možnosť je filtre resetovať, a vybrať si znovu. Keďže filtre na seba nadväzujú, je možné, že hľadaná kombinácia neexistuje (napríklad ide o odbor, no už máte vybraný filter vysokej školy, kde sa daný odbor nenachádza, alebo tam neboli žiadni respondenti). Ak sme vám s problémom nepomohli, napíšte nám na prieskum@saavs.sk.

Anonymita a ochrana osobných údajov

Áno. Anonymita je pre nás kľúčová. Keďže je naším cieľom získať tvoju úprimnú spätnú väzbu, tvoju dôveru si veľmi vážime. Tvoje kontaktné údaje sa oddeľujú od tvojich odpovedí – aby nikto (vrátane nás či tvojej vysokej školy) nemal možnosť dohľadať, ku komu patria konkrétne odpovede. Týmto ťa chránime, aby si za tvoje názory nebol/a postihovaný/á.
Na účely komunikácie v oficiálnych záležitostiach máš uvedenú e-mailovú adresu v Centrálnom registri študentov spravovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR. Ako verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom máme k tomuto registru prístup na účely dohľadu nad kvalitou vysokých škôl. Pre nás je jedným zo základných pilierov kvality názor a spokojnosť študentov, preto ťa kontaktujeme na e-mailovej adrese, ktorú máš uvedenú v registri. Pri práci s tvojou e-mailovou adresou sa striktne držíme pravidiel GDPR, ktoré sú zakotvené aj v zmluve Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo s ministerstvom školstva. Tvoja e-mailová adresa nebude využívaná na žiadne iné účely, než na aké dáš súhlas. Viac o ochrane osobných údajov nájdeš TU.
V konečnom dôsledku žiadne. Zbierame totiž len odpovede na dotazník – tie sú pre nás podstatné. Aby sme ti však vyplnenie dotazníka zjednodušili, niektoré tvoje údaje, ktoré sú v registri študentov, náš systém automaticky vypĺňa za teba. Ide o demografické údaje ako vek, pohlavie, občianstvo, vysoká škola, fakulta, odbor, študijný program (jazyk výučby, forma, stupeň, stav štúdia). Záleží nám na ochrane tvojich osobných údajov, preto ich chránime podľa prísnych pravidiel GDPR.

Otázky, podnety, kontakt

Každý podnet, názor či nápad nám môže pomôcť skvalitniť náš projekt. Ak máš podnet, napíš nám na prieskum@saavs.sk.