O nás

Vznikli sme
v roku 2018
Udeľujeme akreditácie vysokým školám poskytovať vzdelanie
Podporujeme rozvoj kvality vzdelávania
Sme nezávislí od vysokých škôl aj od ministerstva školstva
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. .
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je SAAVS-logo-SK-2R-2F-RGB-1200x235-2.png

Poslaním agentúry je prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardmi pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Agentúra má poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám a  posudzuje kvalitu vzdelávania a najmä efektívnosť jej zabezpečovania samotnými vysokými školami. Udeľuje akreditácie vysokým školám poskytovať vzdelanie a podporuje rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania.

Vysoké školstvo dnes prechádza jednou z najhlbších zmien od nežnej revolúcie. Zmena je vyvolaná existenčnou potrebou Slovenskej republiky výrazne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v zápase o mladú generáciu. Všetky vyspelé krajiny sveta zostrujú zápas o získavanie ľudského kapitálu.
Zmeny spočívajú v zavádzaní vnútorných systémov zabezpečovania kvality na vysokých školách a v zosúlaďovaní študijných programov s akreditačnými štandardami v duchu Európskych štandardov a usmernení 2015. Zmeny majú reflektovať potreby študentov, preto je potrebné im načúvať. Projekt „Akademická štvrťhodinka“ poskytla možnosť vyjadriť sa každému študentovi na Slovensku a porovnateľne vyhodnotiť odpovede tých, ktorí sa ozvali. Spracované údaje poskytujú hodnotný vhľad do „študentovej duše“ a verím že prispejú k zlepšeniu slovenského vysokého školstva.

Robert Redhammer

Predseda výkonnej rady SAAVŠ

saavs-team-1
saavs-team-5

Bálint Lovász

Člen VR a spoluautor myšlienky prieskumu

Prieskum je jedinečnou príležitosťou vyjadriť sa anonymne ku kvalite vzdelávania s reálnym dopadom. V agentúre sa budem snažiť o to, aby sme názory študentov dostali na najvyššie stupne rozhodovania. Úspešný prvý ročník prieskumu potvrdil veľký záujem, a to hlavne vďaka takmer 20 000 študentom, ktorí sa do prieskumu zapojili. Ďakujeme, a tešíme sa na ďalší ročník - a na pozitívne zmeny na vysokých školách!
saavs-team-4

Renáta Hall

Bývalá koordinátorka analytického tímu SAAVŠ

Prieskum Akademická štvrťhodinka, pre mňa vzhľadom na jeho vysokú reprezentatívnosť a komplexnosť dát poskytuje ideálnu možnosť využiť dáta pre reálne zlepšenie vysokého školstva na Slovensku. Toto vnímam ako analytička, a zároveň osoba ktorá sa podieľa na tvorbe politík, ako veľmi dôležité.
saavs-team-2

Peter Maňo

Bývalý výskumník

Celoštátny prieskum názorov študentov na kvalitu ich vzdelávania a povahu ich vysokoškolského prostredia vnímam ako jeden z najdôležitejších nástrojov rozvoja kvality vysokých škôl na Slovensku a podpory študentských potrieb. Verím, že projekt Akademická štrťhodinka bude jedným z lídrov v podpore dosahovania týchto cieľov, ako aj nastoľovania širšej diskusie o kvalite vzdelávania a potrebách študentov.
saavs-team-3

Matej Bílik

Bývalý výskumník

Slovensko sa vďaka prieskumu Akademická štvrťhodinka pridalo k hŕstke krajín, ktoré majú podobne rozsiahle dáta od študentov na celoštátnej úrovni. Vďaka ním vieme lepšie spoznať slovenské vysokoškolské prostredie, robiť cielené opatrenia na odstránenie nedostatkov a spoznať čo študenti potrebujú aby sa vedeli najlepšie vzdelávať.