O prieskume Akademická štvrťhodinka

Cieľom študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka je systematicky a porovnateľne zisťovať úroveň spokojnosti študentov prvého (bakalárskeho) a druhého (magisterského/inžinierskeho) stupňa a spojeného štúdia (napr. farmácia, medicína) vysokých škôl na Slovensku s ich štúdiom a študentským životom. Prieskum realizuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) – nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá posudzuje kvalitu vzdelávania a najmä efektívnosť jej zabezpečovania samotnými vysokými školami. Do prieskumu sa môžu zapojiť všetci študenti bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a spojeného štúdia slovenských vysokých škôl.

Myšlienka realizovať celoslovenský študentský prieskum existovala už dlhší čas. K jeho realizácii však prichádza až v spojení so zmenami v systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Jedným z pilierov moderného európskeho zabezpečovania kvality vzdelávania je predovšetkým priama účasť zainteresovaných strán, ktorou sú najmä samotní študenti. Súčasťou práce SAAVŠ je aj pravidelné monitorovanie vysokoškolského vzdelávania a v prípade zistených nedostatkov následná implementácia konkrétnych opatrení na ich odstránenie vysokou školou. Tento prieskum má ambíciu ponúknuť vysokým školám, relevantným orgánom a verejnosti pravidelnú a rozsiahlu spätnú väzbu od vysokoškolákov na ich štúdium.

Tvorba obsahu dotazníka

Tvorba obsahu trvala niekoľko mesiacov (jún 2020 – apríl 2021) a boli do nej zapojené desiatky osôb. Prieskum vychádza zo štandardov SAAVŠ, podľa ktorých sa posudzuje kvalita vysokých škôl. Zo slovenského vysokoškolského prostredia sme sa inšpirovali najmä analýzou, dotazníkmi a závermi z projektu To dá rozum a pracovnými návrhmi študentského prieskumu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). V zahraničí sme čerpali z celoštátnych študentských prieskumov v Írsku (Student Survey), Holandsku (Nationale Studente Enquete) a Británii (National Student Survey). Sekcia o pandémii vychádza z dotazníka o dôsledkoch pandémie COVID-19 na študentov (ŠRVŠ a SAAVŠ). Okrem toho sme pri špecifických častiach dotazníka využili poznatky z Kanady (International Student Survey – pre zahraničných študentov), EUROSTUDENT a Erasmus+ správy (pre študentov na mobilitách) a Gallup-Purdue Index (pre končiacich študentov). Pri tvorbe otázok zameraných na zahraničných študentov na Slovensku sme vzhľadom na vysoký počet ukrajinských študentov vychádzali aj z otázok a výsledkov prieskumu think tanku CEDOS, ktorý skúmal pohľad ukrajinských študentov na príchod na Slovensko, ich štúdium a plány do budúcna.

Prvý komplexný návrh prieskumu bol pripravený začiatkom januára 2021, po ktorom nasledovala séria konzultácií a pripomienok od viacerých partnerov. V prvom kroku bol návrh konzultovaný zamestnancami SAAVŠ. Vo februári bol komunikovaný s odborníkmi z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, mobilitnými agentúrami (SAIA, SAAIC), Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami UK a pánom Mariánom Jenčíkom z občianskeho združenia JEN&JEN – Aktívny život s postihnutím. Títo odborníci pripomienkovali obsahovú stránku dotazníka. Metodologicky dotazník posudzovali Martin Kanovský, Oľga Gyarfášová a Michal Hajdúk. Počas celého procesu bolo vznesených niekoľko stoviek pripomienok, ktoré boli zapracované, a prieskum bol upravený do finálnej podoby na pilotné testovanie.

Okrem konzultácií na Slovensku analytický tím SAAVŠ absolvoval 3 online konzultácie s holandskou agentúrou Nationale Studenten Enquête (Studiekeuze123), ktorá zastrešuje celoštátny prieskum v Holandsku. Tieto stretnutia pomohli nastaviť metodológiu, komunikáciu a logistiku prieskumu.

Pilotné testovanie dotazníka

V marci 2021 prebehlo pilotné testovanie, počas ktorého bola vybraná vzorka študentov oslovená na testovanie dotazníka. Vzorka študentov reflektovala definované kvótne znaky tak, aby reprezentovala študentskú populáciu. Pilotné testovanie overilo porozumenie prieskumných otázok študentmi, ako aj vnútornú konzistentnosť tematicky previazaných sekcií a otázok, a rovnako malo slúžiť na získanie spätnej väzby na pilotný návrh prieskumu.

Celkovo sa do pilotného testovania zapojilo 426 respondentov, pričom 278 z nich dotazník dokončilo. Po očistení dát prebehla analýza na finálnej pilotnej vzorke 272 respondentov. Táto vzorka zohľadňovala rovnomerné/proporčné zastúpenie rôznych typov vysokých škôl (verejné, štátne, súkromné), skupín odborov (exaktné a prírodovedné odbory, lekárske a zdravotnícke odbory, spoločenskovedné a humanitné odbory, technické a technologické odbory, učiteľstvo a pomáhajúce profesie, umelecké odbory)[1] a stupňov štúdia (prvý, druhý, spojené štúdium). Získané dáta boli štatisticky analyzované, čím sa overovala konzistentnosť jednotlivých konceptov a tém, ktoré dotazník pokrýva.

Okrem pilotného testovania prebehlo tiež 13 hĺbkových štruktúrovaných rozhovorov s respondentmi vybranými na základe zvolených kvótnych znakov tak, aby boli pokryté všetky skupiny študentov. Cieľom rozhovorov bolo overiť vnímanie a pochopenie otázok a formulácií v dotazníku, ako aj spokojnosť s technickým riešením a vizuálom prieskumu. Na základe pilotného testovania a rozhovorov sa pristúpilo k finálnej úprave dotazníka.

Pandémia COVID-19

Z dôvodu pandémie COVID-19 bola v roku 2021 do prieskumu pridaná špeciálna sekcia zameraná na pandémiu a jej vplyv na vzdelávanie. Z dôvodu takmer výlučne dištančnej výučby počas posledného roka a pol boli z prieskumu vynechané viaceré otázky týkajúce sa fyzických priestorov školy, či osobného kontaktu študentov a ich zapájania sa do života školy. Viacerí študenti nemali príležitosť byť fyzicky prítomní v ich škole alebo stretnúť sa osobne so svojich spolužiakov, čo by mohlo významne ovplyvniť ich odpovede. Pri spracúvaní odpovedí budú tieto špeciálne okolnosti zohľadnené a jednotlivé výsledky budú interpretované v kontexte pandémie.

Metodológia prieskumu

Prieskum prebieha pomocou online dotazníka. Respondenti sú primárne oslovovaní cez e-mail registrovaný v Centrálnom registri študentov (CRŠ). Do dotazníka respondenti vstupujú až po ich autentifikácii, teda buď pomocou unikátneho odkazu v pozvánke, alebo zadaním svojho školského e-mailu. Dotazník má 4 jazykové verzie: slovenskú, maďarskú, ukrajinskú a anglickú. Okrem toho je pripravená aj verzia prispôsobená pre nevidiacich a slabozrakých študentov.

Procesná mapa prípravy a realizácie prieskumu

Vytvorenie databázy a prehľad populácie

 • Centrálny register študentov
 • spolupráca s VŠ

Oslovenie respondetov

 • emailová pozvánka
 • verejná kampaň (sociálne siete, média, vysoké školy, osobnosti)

Možnosti zapojenia sa

 • individuálny odkaz v emaily
 • všeobecný odkaz v kampani

Vyplnenie dotazníka

 • základný atematický blok
 • špecifické otázky pre skupiny študentov

Ochrana osobných údajov

 • odstránenie osobných údajov
 • anonymizácia odpovedí

Spracúvanie odpovedí

 • analýza a štatistika

Výsledky

Vytvorenie databázy a prehľad populácie

Prieskum je určený pre všetkých študentov vysokých škôl na Slovensku (okrem študentov doktorandského štúdia). Celková populácia možných respondentov je teda 128-tisíc študentov prvého, druhého stupňa a spojeného štúdia VŠ. Pri tvorbe prehľadu cieľovej populácie sme vychádzali zo štatistík Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI), rozpisu dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) pre vysoké školy a z údajov z Centrálneho registra študentov (CRŠ). Súčasťou prehľadu sú aj kvótne znaky, na základe ktorých sa bude určovať reprezentatívnosť prieskumu na rôznych úrovniach. Medzi zvolené kvótne znaky patria: pohlavie, vek, vysoká škola, fakulta (ak sa VŠ člení na fakulty), odbor štúdia, študijný program, forma, stupeň, rok štúdia, štátne občianstvo (zahraniční študenti), jazyk uskutočňovania študijného programu a študenti so špecifickými potrebami.

S cieľom oslovenia respondentov bola pripravená databáza adries elektronickej pošty, ktorá čerpá z údajov CRŠ a okrem e-mailu obsahuje informácie o štúdiu študenta (vysoká škola, fakulta, odbor, forma, stupeň, rok štúdia, študijný program). SAAVŠ pristupuje k týmto údajom v zmysle zákona 269/2019 Z. z., § 18 ods. (4) a Dohody o poskytovaní a spracúvaní osobných údajov z informačného systému Centrálny register študentov č. 0177/2021 zo dňa 19. 3. 2021, ktoré bližšie upravujú spracúvanie osobných údajov. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov nájdete TU.

Oslovenie respondentov a možnosti zapojenia sa do prieskumu

Nastavenie prieskumu zodpovedá požiadavke čo najpriamejšie osloviť každého študenta. Pozvánka na zapojenie sa do prieskumu je odoslaná všetkým študentom, ktorých e-mail je uvedený v CRŠ, čím sa priamo osloví takmer 100 % cieľovej populácie. Súčasťou pozvánky je unikátny odkaz na vstup do dotazníka pre konkrétneho študenta. Napriek viacerým opatreniam sa môže stať, že pozvánka skončí v spame – študenti budú preto v komunikácii/kampani vyzvaní, aby si skontrolovali spam. Každý oslovený respondent má možnosť na prieskuma sa nezúčastniť, ako aj odhlásiť sa z e-mailovej databázy SAAVŠ na účely prieskumu. Takýto študent nebude viac kontaktovaný s cieľom zapojenia sa do prieskumu.

Okrem pozývania cez e-mail prebieha aj komunikačná kampaň, ktorá informuje o možnosti zapojiť sa cez webovú stránku prieskumu – tá je primárne cielená na študentov, ktorí nebudú oslovení cez e-mail. Vstup do dotazníka cez webovú stránku bude zabezpečený vstupnou/úvodnou autentifikáciou cez školský e-mail, pričom totožnosť respondenta bude dodatočne overená. Ak sa pri čistení dát zistí, že študent dotazník vyplnil opakovane (prostredníctvom unikátneho e-mailového odkazu alebo predošlým vstupom cez webovú stránku), jeho dodatočné odpovede budú vymazané z datasetu. Týmto spôsobom sa predíde opätovnému vyplneniu dotazníka rovnakým respondentom cez rôzne kanály.

Rozhranie prieskumného dotazníka sa vie prispôsobiť rôznym zariadeniam a prehliadačom. Do prieskumu je teda možné zapojiť sa pomocou ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet (napr. stolový počítač, notebook, tablet alebo smartfón).

Respondenti, ktorí sa do prieskumu nezapoja alebo nedokončia dotazník, dostanú minimálne jednu, maximálne však tri e-mailové pripomienky na zapojenie sa alebo dokončenie prieskumu. Každý respondent sa môže vrátiť a pokračovať vo vypĺňaní dotazníka, ak vypĺňanie predtým prerušil. V prvej časti zberu (prvých 14 dní od spustenia prieskumu) sú kampaň, pozvánky a pripomienky smerované plošne všetkým študentom. V druhej časti zberu bude oslovovanie cielené na skupiny respondentov tak, aby boli naplnené jednotlivé kvótne znaky zabezpečujúce reprezentatívnosť prieskumu.

Obsah pozvánky, e-mailových pripomienok (notifikácií) a komunikačnej kampane bol citlivo pripravovaný tak, aby sa minimalizoval vplyv na odpovede respondentov. Samotnému zapojeniu rôznych externých strán a vysokých škôl do propagácie projektu predchádzala koordinácia komunikácie, aby sa predišlo zavádzajúcim, nejasným alebo konfliktným informáciám v súvislosti s prieskumom.

Komunikačná kampaň

Respondenti sú oslovení okrem priamej e-mailovej komunikácie aj pomocou širšej komunikačnej kampane. Hlavnými kanálmi na komunikáciu sú webová stránka projektu, Facebook a Instagram. Okrem toho  SAAVŠ komunikuje o prieskume cez rôzne tlačové, digitálne a elektronické médiá. Do kampane sa taktiež môžu zapojiť osobnosti verejného života a vysoké školy. Naprieč kampaňou sa využíva jednotná neutrálna komunikácia, grafika a slogany, aby sa minimalizoval vplyv na odpovede respondentov v dotazníku. Inými slovami, kampaň má za cieľ podnietiť čo najviac študentov, aby dotazník vyplnili, ale nie ovplyvniť to, ako ho vyplnia.

Zber odpovedí

Prieskum sa venuje viacerým témam, ktoré sú relevantné pre študentov z pohľadu ich štúdia, ako aj študentského života vo všeobecnosti. Každému respondentovi sa zobrazia len relevantné sekcie, vybrané na základe jeho údajov o štúdiu a demografii. Poradie možností, otázok a výrokov vo viacerých sekciách je náhodné, čím sa minimalizuje vplyv ich zobrazeného poradia na odpovede. Prieskum sa člení na tri obsahové bloky a sekciu o demografii.

 • Základný blok: organizácia štúdia, charakteristika predmetov, pripravenosť a prístup učiteľov, hodnotenie (známkovanie) študentov, rozvoj zručností študentov, podpora, služby a podmienky pre študentov, študentský život a študentský hlas,
 • Tematické bloky: pandémia (ako ju škola zvládla) a akademická etika (ako sú rozšírené podvody a čo s tým škola robí),
 • Bloky pre špecifické skupiny: prváci (prechod na VŠ a začiatok štúdia), končiaci študenti (celkové zhodnotenie štúdia, plány do budúcnosti), zahraniční študenti (príchod na Slovensko, integrácia a plány, či u nás ostanú), externí študenti (špecifiká externého štúdia), študenti so špecifickými potrebami (podmienky na štúdium), skúsenosti so zahraničnou mobilitou (motivácia, prínosy a úskalia mobilít).

Vyplnenie dotazníka trvá približne 15 minút, preto sa projekt volá Akademická štvrťhodinka. Vypĺňanie však môže byť mierne kratšie alebo dlhšie pre niektoré skupiny študentov, ktorí odpovedajú na rôzne kombinácie blokov pre špecifické skupiny (napr. zahraničný študent, ktorý práve končí svoje externé štúdium, odpovedá na viac blokov). Obdobie zberu dát trvá 4 týždne (do 30.5.2021), počas ktorých sa budú oslovovať všetci študenti, s postupným cielením kampane na dosiahnutie reprezentatívnej vzorky podľa kvótnych znakov.

Položky v dotazníku tvoria viaceré typy otázok: výber z ponuky možností, dopísanie krátkeho textového/číselného údaju, otvorená odpoveď (max. 1000 znakov), miera súhlasu (rozhodne nesúhlasím – skôr nesúhlasím – skôr súhlasím – rozhodne súhlasím), podiel učiteľov (takmer žiadni učitelia – menšina učiteľov – väčšina učiteľov – takmer všetci učitelia) a predmetov (takmer žiadne predmety – menšina predmetov – väčšina predmetov – takmer všetky predmety), výber obmedzených možností (max. 1 – 4), výber všetkých relevantných možností. V opodstatnených prípadoch je na výber aj možnosť „netýka sa ma to“, keďže daná otázka/výrok nemusí mať relevanciu pre všetkých študentov (napr. spokojnosť so zahraničným oddelením). Táto možnosť však nie je ekvivalentom neutrálneho postoja – neutrálny postoj sme do škál nezahrnuli.

V dotazníku sa respondenti môžu posúvať len vpred, nemôžu sa teda vrátiť k už vyplnenej otázke a zmeniť svoju odpoveď. Účasť v prieskume je pre študentov dobrovoľná a môžu ju kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť.

Na vyžiadanie cez e-mail prieskum@saavs.sk vieme po ukončení zberu dát dotazník poskytnúť na nahliadnutie.

Ochrana osobných údajov

Na potreby prieskumu spracúvame osobné údaje z CRŠ v rozsahu: adresa elektronickej pošty, pohlavie a vek. Taktiež budú k odpovedi pripojené údaje o navštevovanom študijnom programe, vysokej škole, forme, stupni a roku štúdia. Na potreby ochrany osobných údajov budú pred spracovaním výsledkov od odpovedí odstránené kontaktné e-maily respondentov. S týmito údajmi pracujú len poverení zamestnanci na strane SAAVŠ a dodávateľa prieskumu, ktorí sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Výsledky budeme prezentovať verejnosti len v agregovanej forme. Osobné údaje slúžia na meranie reprezentatívnosti prieskumu a na potreby štatistickej analýzy. Ďalšie údaje nám umožnia pripraviť špecifické agregované výstupy za jednotlivé pracoviská, odbory a iné špecifické skupiny. Zo zverejnených údajov nebude možné identifikovať konkrétneho respondenta.

Viac informácií o GDPR nájdete na www.prieskum.saavs.sk/gdpr/.

Čistenie dát

Okrem anonymizácie budú získané dáta aj dôkladne očistené. Počas tohto procesu bude overované možné opakované vypĺňanie, nekonzistentné alebo možné náhodné odpovedanie, a prípadné iné podozrivé konanie. V prípade pochybností o autenticite odpovede alebo pri zistení iných nedostatkov budú v súlade so štandardnými postupmi podozrivé odpovede odstránené z finálneho dátového súboru.

Po týchto procesoch by mal vzniknúť anonymný očistený dátový súbor, s ktorým začnú pracovať analytici a štatistici. Do fázy čistenia a anonymizácie budú zapojení len špeciálne poverení zamestnanci SAAVŠ a dodávateľa, ktorí sú zmluvne zaviazaní mlčanlivosťou.

Spracúvanie odpovedí a anonymizácia dát

Po ukončení zberu odpovedí budú v prvom kroku automaticky odstránené osobné údaje všetkých respondentov, takže nebude možné spätne dohľadať identitu respondenta (osobné údaje respondentov budú pri odstraňovaní oddelené od ich odpovedí). Zo všetkých odpovedí bude následne vytvorený zabezpečený dátový súbor. Tento súbor bude slúžiť na analytickú a štatistickú činnosť, ktorú zabezpečuje analytický tím SAAVŠ spolu s dodávateľom prieskumu.

Štatistické spracovanie a analýza dát

Odpovede budú následne analyzované a spracúvané s cieľom prezentácie hlavných výsledkov prieskumu. Pri práci s dátami sa budú používať relevantné štatistické a analytické metódy (napr. korelácie, faktorová a klastrová analýza). Jednotlivé odpovede budú agregované a porovnávané naprieč skupinami respondentov.

Výsledky prieskumu

Výsledky prieskumu budú prezentované v anonymizovanej, agregovanej forme. Všetky zverejnené, ako aj neverejné výstupy z prieskumu budú upravené tak, aby nebolo možné na základe odpovedí identifikovať konkrétneho respondenta.

Výsledky bude SAAVŠ prezentovať na verejných podujatiach a na webovom sídle prieskumu, ako aj inými vhodnými formami. Pre verejnosť budú sprístupnené agregované údaje na rôznych úrovniach. Takto zverejnené údaje poskytnú komplexnú informáciu o pohľade študentov na rôzne aspekty štúdia a študentského života. Tieto informácie majú pomôcť súčasným študentom získať prehľad o ich štúdiu a budúcim študentom nájsť si miesto, kde chcú študovať.

Výsledky bude SAAVŠ využívať ako jeden z podkladov pre pracovné skupiny výkonnej rady pri posudzovaní žiadostí vysokej školy o akreditáciu vnútorného systému zabezpečovania kvality alebo o akreditáciu študijného programu a na monitorovanie vzdelávania a medzi akreditáciami. Bude slúžiť ako indikátor slabých a silných stránok vysokej školy či študijného programu. Na základe zistení analytický tím SAAVŠ pripraví aj rôzne tematické analýzy, ktoré sa budú venovať dôležitým témam indikovaným v prieskume.

Detailnejšie prehľady výsledkov za jednotlivé inštitúcie budú sprístupnené vysokým školám, ktoré tým získajú spätnú väzbu o svojej činnosti a spokojnosti študentov v celoslovenskom kontexte. Anonymizované dáta budú vo verejnom repozitári sprístupnené aj odbornej verejnosti s cieľom výskumu vysokoškolského priestoru na Slovensku. Vo všetkých prípadoch sprístupnenia dát bude zachovaný princíp, že nebude možné spojiť odpovede s konkrétnymi osobami.

V neposlednom rade výsledky študentského prieskumu môžu slúžiť ako podklad pri tvorbe verejných a inštitucionálnych politík vo vysokom školstve na Slovensku.

Kto sa podieľa na realizácii prieskumu?

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo pripravila, zastrešuje, koordinuje a vyhodnocuje prieskum. Jeho výsledky bude verejne prezentovať.

Go4insight technicky zabezpečuje zber odpovedí, pomáha pri analýze a technicky pripravuje prezentáciu dát.

Seesame má na starosti prípravu a realizáciu komunikačnej kampane.