GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba

e-mail:

(ďalej len „dotknutá osoba“)

Týmto udeľujem prevádzkovateľovi Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo, so sídlom Nám. Slobody 6943/11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 52113680 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu:

emailová adresa, občianstvo, vek, pohlavie, vysoká škola, fakulta, študijný odbor, študijný program, stupeň, forma, rok štúdia na aktuálnom stupni, špecifické potreby študenta v zmysle § 100 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z.

na účely zapojenia sa do Študentského prieskumu – akademická štvrťhodinka.

Dané osobné údaje budú uchovávané po dobu jedenástich mesiacov od udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie tvojho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžeš kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bol/a informovaný/á prevádzkovateľom o mojom práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa gdpr@saavs.sk  alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Nám. Slobody 6943/11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené dotknutým osobám na webovej stránke www.saavs.sk.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté tvoje práva dotknutej osoby, ktoré si môžeš uplatniť zaslaním na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo na adresu sídla prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba máš právo žiadať:

  • o prístup k svojim osobným údajov,
  • o opravu osobných údajov,
  • o výmaz osobných údajov,
  • o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, a
  • žiadať o prenosnosť svojich osobných údajov.

Pokiaľ nebudeš spokojný/á s vybavením tvojej žiadosti, máš právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava 820 07.